Belang van buitenspelen

Buitenspelen en spelen met andere kinderen is een goede basis voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en dus een evenwichtig kind! Discussieer mee op LinkedIN

Buitenspelen is leerzaam! Het bevordert de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. De speelruimte biedt kinderen een goede gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen, samen te werken en compromissen te sluiten.

Buitenspelen is ontmoeten! Buurtbewoners komen via de spelende kinderen met elkaar in contact, hebben een gesprek met elkaar en leren elkaar beter kennen. Dit vergroot de sociale cohesie, mensen schieten elkaar eerder te hulp en er is een grotere onderlinge binding in vergelijking met wijken zonder speelruimte.

Buitenspelen is gezond! Spelen en sporten bevorder de gezondheid. De beweging gaat overgewicht tegen. Steeds meer kinderen hebben op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Spel en sport verminderen bovendien stress en aandachtmoeheid bij kinderen. Dit verband is sterker bij spelen in de natuur.

Buitenspelen is een recht! Kinderen, jeugdigen en jongeren hebben recht op speelruimte. Dit blijkt uit het Verdrag inzake de Rechten van het kind, dat werd aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft dezelfde kracht als een wet in Nederland. Het verdrag is eigenlijk een contract tussen de overheden en hun minderjarige bevolking.

Wat doet LisAdvies met dit onderwerp?

LiSadvies (i.s.m. Orie) adviseert over speelwaarde door:

 • Meten van speelwaarde en speelfunctie.
 • Schouwen van speelwaarde in uw hele openbare ruimte, we kijken hierbij dus niet alleen naar formele speelplekken;
 • Opstellen van inrichtingsrichtlijnen en procesbeschrijving waarin wordt gedacht en gewerkt vanuit speelwaarde;
 • Opstellen van een speelruimtebeleidplan uitgaande van echte speelwaarde;
 • Uitwerken van beheerrichtlijnen waarbij aandacht is voor creatief en informeel spelen;
 • Training in speelwaarde en implementatie;
 • Coaching van uw medewerkers om te denken en werken vanuit speelwaarde.

Over LiSadvies

Om de (huidige) speelfunctie en speelwaarde van een speelruimte te bepalen dient er gekeken te worden naar:

Speelfuncties:

De aanwezigheid van de speelfunctie ter ontwikkeling van de sociale en emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden van het kind.

Speelwaarde speelruimte:

 • Er is voldoende ruimte voor eigen spel;
 • Er is ‘informele’ spelaanleidingen aanwezig;
 • De speelfunctie sluit aan bij de doelgroep;
 • Er zijn meerdere speelfuncties aanwezig en er is dus een gevarieerd spelaanbod;
 • De kinderen kunnen langere tijd op de speelplek/ruimte verblijven.

Speelwaarde van speeltoestel:

 • De speelactiviteit per toestel;
 • Lang durend (schommelen), vaak herhalen (glijden), eenmalig of zeer korte speelactiviteit (wipkip);
 • Er kan voornamelijk alleen gespeeld worden of er kan samengespeeld worden.

Speelomgevingsfactoren:

 • De speelplek ligt goed ten opzichte van de omgeving;
 • De speelplek is prettig om te verblijven en nodigt het uit tot spelen;
 • Ligt de speelplek in een groene omgeving?
 • Er is weinig speelruimte aanwezig in de directe nabije omgeving;
 • Het is zichtbaar of duidelijk dat er veel gespeeld wordt.

Actuele projecten:

Opstellen beleidskader spelrecreatie. Opdrachtgever gemeente Amstelveen.

Speelvisie:“Inwoners in Amstelveen kunnen buiten bewegen en spelen in een ruimte die mogelijkheden geeft voor bewegen en ontmoeten. Door een gelijkmatige verspreiding van een gevarieerd, uitdagend aanbod aan (speel)voorziening voor jong en oud.”

Actualisatie speelruimtekaarten. Opdrachtgever gemeente Amersfoort.

Geen nieuw beleid; wel uitbreiden met speelruimtekaarten. Bij het maken van een goed afwegingskader zijn alle bestaande beleidsstukken en uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast is gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van een speelplek, de meest recente demografische gegevens en de technische rest-levensduur van de speeltoestellen. Op basis van deze gegevens is per gebied een speelruimtekaart gemaakt.

Speelvisie: “Informeel daar waar het kan, voorzieningen daar waar het moet!”

Opstellen beheersconvenant buurtplein. Opdrachtgever gemeente Amersfoort.

Het doel van het Convenant is dat het Buurtplein er altijd even schoon, heel en veilig eruit ziet, zowel tijdens als buiten de schooltijden, ongeacht de eigendomsgrenzen. Kortom het borgen van de beheer en onderhoudstaken voor een uitdagende speelplein voor 0-12 en voor jongeren ouder dan 12 jaar, die ook te gebruiken is buiten schooltijd door de buurtkinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *