Inrichting en beheerbeleid

kostenbewust, gewenste beeldkwaliteit bereiken

  • Inrichting- en beheerbeleid bepaalt de richting voor de gemeente en geeft uitgangspunten voor het opstellen van herinrichtingsplannen en meerjarenplannen per discipline. Van werkprocessen, de uitvoeringsovereenkomsten met aannemers en het monitoren van de gekozen beeldkwaliteit. Of anders gezegd: “het inrichtings- en beheerniveau”. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het in stand houden van het fysieke deel van de openbare ruimte. LiSadvies zorgt dat de gemeente regie houdt over de werkzaamheden van zowel de aannemer (SWB) als haar eigen buitendienst.

    LiSadvies begeleidt het opstellen van inrichting- en beheerbeleid gekoppeld aan beeldkwaliteit en (beheer)kostendoorrekeningen, zodat er een toekomstbestendig leefbare buitenruimte blijft bestaan.

  • inrichting lisadvies

Doelstelling

inrichting_en_beheerspelregels_lisadviesHet doel van inrichting- en beheerbeleid met behulp van referentiebeelden en functionele gebieden is een kader te scheppen en een instrumentarium aan te reiken om op inzichtelijke en transparante wijze keuzes te maken met betrekking tot de visuele beeldkwaliteit van de openbare buitenruimte, waardoor er een helder communicatie- en sturingsinstrumentarium ontstaat op basis waarvan de Raad/ College haar sturende en controlerende taken op gebied van beheer en onderhoud kan uitvoeren.

Het is een laagdrempelig hulpmiddel dat inzicht geeft in de budgettaire gevolgen van de te maken beleidskeuzes voor inrichting, gebruik en beheer. De inrichting- en beheerniveau’s van functionele gebieden worden concreet vertaald in beelden en gekoppeld aan de benodigde budgetten (middelen). Hierdoor wordt de beheerorganisatie in staat gesteld om het beheer van de openbare ruimte zo efficiënt en planmatig mogelijk te organiseren op basis van heldere opdrachten en volgens heldere en meetbare kwaliteitscriteria.

Het inrichting- en beheerbeleid geeft het bestuur en de ambtelijke organisatie inzicht en handvatten om effectiever sturing te geven aan:

  • De inrichting en het beheer van de openbare ruimte;
  • Het onderhoud van de zichtbare openbare ruimte;
  • Communicatie met bewoners, collega’s en bestuurders (praten over hetzelfde)

Belangrijk doel hierbij is dat er richting de bewoner eenduidig wordt gecommuniceerd over de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarom dienen de bewoners en de ondernemers nauw betrokken te worden bij het inrichten en beheren van hun leefomgeving.

Waarom en waarom nu?

De tijd is nu aangebroken om de inrichting- en beheerkwaliteiten goed in beeld te brengen, om zodoende te kunnen anticiperen op transformaties, bezuinigen, risico’s, herinrichting en toekomstige uitbreidingen zowel qua ontwerp en inrichting als beheermatig.

Een kwalitatief goede openbare ruimte is onmisbaar voor een leefbare stad of dorp. Een openbare ruimte die toekomstbestendig, functioneel, duurzaam, beheerbaar en kenmerkend is. Het resultaat van alle inspanningen in de openbare buitenruimte is zichtbaar in het gerealiseerde beeld. Het beeld buiten is feitelijk het product dat geleverd wordt.

inrichting lisadviesVoor de gemeente is het essentieel een visie en beleid voor de langere termijn te ontwikkelen voor de inrichting en het beheer van de openbare buitenruimte “leefomgeving”. De basis van het beheer is de inrichting, maar ook het gebruik van de openbare ruimte. De beleving die een gebruiker heeft, wordt gevormd door de samenhang van deze drie aspecten.

Deze aspecten bepalen in hoge mate de maatregelen die genomen moeten worden en de wijze waarop dit georganiseerd wordt om de gewenste beeldkwaliteit te bereiken en dus een “toekomstbestendig leefbare buitenruimte”.