Projecten

door Lisadvies uitgevoerde projecten op gebied van openbare ruimte

Lees hier meer over door Lisadvies uitgevoerde projecten op het gebied van de openbare ruimte. Voor vragen kun je direct contact opnemen.

Zoetermeer – Procesbegeleiding/mediator bewonersparticipatie eerste burgerinitiatief van gemeente Zoetermeer om het bomenbeleid aan te passen.
Iedereen wil graag in een groene stad wonen. Toch ervaren mensen soms overlast van bomen bij hun huis of in de straat. Bijvoorbeeld omdat ze veel schaduw geven. Maar wanneer is overlast nu eigenlijk een reden om iets te doen aan een boom? Welke maatregelen zou je dan kunnen nemen en welke liever niet?

Lees meer over dit project (PDF)

Castricum – Training cultuuromslag van ad hoc beheer naar planmatig (duurzaam), kwaliteit gestuurd.
De gemeente Castricum wilde een omslag maken naar kwaliteit gestuurd beheren. Kenmerkend voor deze werkwijze is niet het sturen op budget of werkzaamheden, maar het sturen op resultaat met behulp van kwaliteitsomschrijvingen en ondersteund door beelden.
Om deze omslag te maken naar kwaliteit gestuurd beheer wilde de gemeente graag een training voor zijn medewerkers die gericht is op borging van een duurzaam groen- en bomenbeheer door een omslag te gaan maken van ad hoc beheer naar planmatig (duurzaam), kwaliteit gestuurd beheer.

Lees meer over dit project (PDF)

Hof van Twente – Groenbeheerplan: Doelmatig beheer, streekeigen groen
Hiermee maakt de gemeente Hof van Twente weer een mooie stap als organisatie richting planmatig beheer.  Groen zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de inwoners van het Hof en een prettige leefomgeving. Groen speelt een belangrijke rol in de gemeente. Het is één van de elementen die Hof van Twente zo aantrekkelijk maken om in te wonen, te werken én te recreëren.  De gemeente wilt dan ook duurzaam omgaan met groen, zodat we er ook in de toekomst van kunnen genieten.

Groenbeheerplan-hof-van-twente

Dit groenbeheerplan laat zien hoe de gemeente dat gaan doen. In dit Groenbeheerplan zijn die maatregelen vastgelegd in groenpaspoorten. Voor elk groenelement is een beheerpaspoort opgesteld. Er zijn beheerpaspoorten voor bomen, bosplantsoen, beplanting, hagen, gras en accentgroen. Deze paspoorten worden gebruikt als uitgangspunt voor de uitvoeringsplannen en onderhoudsbestekken. Daarmee ligt er een stevige basis voor duurzaam beheer van groen in onze mooie gemeente.

Gemeente Amstelveen: beleidskader, spelrecreatie
Buiten spelen, bewegen en elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte en is essentieel voor kinderen en volwassen inwoners van de gemeente Amstelveen. Waar kinderen wonen moeten ze kunnen spelen. De speelplaatsen bieden kinderen een goede gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen, samen te werken en compromissen te sluiten.

Beleidskader-spelrecreatie-gemeente-Amstelveen

Goed ingerichte en onderhouden speelplaatsen bevorderen de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. Voor de volwassen inwoners is de openbare (speel)ruimte een ruimte om te bewegen, te onthaasten en elkaar te ontmoeten. Het beleidskader spelrecreatie richt zich op het heden, de toekomst en op de ontwikkeling van een evenwichtig kind en meer beweging voor jong en oud. De onderstaande visie is de grondslag van dit beleidskader.

“Inwoners in Amstelveen kunnen buiten bewegen en spelen in een ruimte die mogelijkheden geeft voor bewegen en ontmoeten. Door een gelijkmatige verspreiding van een gevarieerd, uitdagend aanbod aan (speel)voorzieningen voor jong en oud.

Het beleidskader spelrecreatie bevat een beleids-, afwegingskader voor een veilige, uitdagende spelrecreatie voor nu en in de toekomst met ruimte voor wensen van inwoners (bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie).

Gemeente Uden: Evaluatie en actualisatie Nota Openbare Ruimte.
Uden is een prachtige groene gemeente met ruim 40.000 inwoners en bestaat uit de kern Uden, de dorpen Volkel en Odiliapeel en een indrukwekkend buitengebied met vele buurtschappen.
Voor de gemeente is het essentieel een visie en beleid voor de langere termijn te ontwikkelen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte de “leefomgeving”. De inrichting geeft de openbare ruimte een eigen identiteit en herkenbaarheid. Basis van het beheer is de inrichting, maar ook het gebruik van de openbare ruimte. De beleving die een gebruiker heeft, wordt gevormd door de samenhang van deze drie aspecten. Deze aspecten bepalen in hoge mate de nieuwe ontwikkelingen, maatregelen die genomen moeten worden en de wijze waarop dit georganiseerd wordt om de gewenste beeldkwaliteit te bereiken, te behouden en dus een “toekomstbestendig leefbare openbare ruimte”.

Kortom de gemeente Uden heeft de zorg voor de ontwikkeling, functioneren, het gebruik en het in stand houden van de hele openbare ruimte “van Gevel tot Gevel”. Deze nota dient als handvat voor zowel de ontwerper, de beheerder als de bestuurder om tot een kenmerkende, functionele, duurzaam, beheerbare openbare ruimte te komen waar de inwoners zich in kunnen verplaatsen en elkaar kunnen ontmoeten. Deze nota vertaalt het coalitieakkoord en de programmabegroting naar een visie en kader voor de openbare ruimte in gemeente Uden. Tevens is de nota het kader voor diverse inrichtingsplannen en beheerkwaliteitsplannen.
De visie van gemeente Uden voor de openbare ruimte van Gevel tot Gevel is dan ook:

Een realistisch, toekomstbestendig, leefbare openbare ruimte waren de inwoners elkaar ontmoeten met een gezamenlijk eigenaarschap

Amersfoort: Beheerconvenant Buurtplein de Brede Hei
Het Convenant dient ter vastlegging van de operationele beheerafspraken voor het Buurtplein met de daarbij horende financiële afspraken.
Het doel van het Convenant is dat het Buurtplein er altijd even schoon, heel en veilig eruit ziet, zowel tijdens als buiten de schooltijden, ongeacht de eigendomsgrenzen. Kortom het borgen van de beheer en onderhoudstaken voor een uitdagende speelplein voor 0-12 en voor jongeren ouder dan 12 jaar, die ook te gebruiken is buiten schooltijd door de buurtkinderen.
Het Convenant heeft als doel het afstemmen van beheeractiviteiten van het Buurtplein en te komen tot een gezamenlijke inzet, waarbij ieders verantwoordelijkheid en bijdrage duidelijk is vastgelegd.

Amersfoort: Actualiseerde speelruimtekaarten met het bijbehorende beleidsvisie en afwegingskader
Opstellen van een speelruimtekaarten (spelnetwerk), beleidsvisie met een afwegingskader waardoor er bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden voor realistische speelruimtekaarten in 2019 t/m 2029. De keuze is dan of het aantal speelplekken nog meer moet worden verkleind of dat budget wordt vrijgemaakt om de duurzame vervangingsopgave te kunnen realiseren.

De speelplekken en speeltoestellen stimuleren het buitenspelen en bewegen van de kinderen in gemeente Amersfoort. Buitenspelen en spelen met andere kinderen is een goede basis voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en dus een evenwichtig kind! De gemeente Amersfoort heeft de zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de inrichting van de speelplekken en speeltoestellen. De gemeente heeft de wettelijke verplichting conform de wetwarenbesluit attractie- en speeltoestellen uit te voeren en moet kunnen aantonen dat zij alles in het werk heeft gesteld de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden. Op dit moment liggen verspreid over de gehele gemeente Amersfoort 2.459 speeltoestellen. Deze zijn vastgelegd in speelruimtekaarten. Hierop staat aangeven welke speelplekken blijven en welke naar aanleiding van de inspecties (niet meer in orde/niet veilig of einde technische restlevensduur) eventueel worden opgeheven, omgevormd of op nieuw ingericht. Het resultaat zijn speelruimtekaarten waarop de te handhaven speelplekken op staan. Welke plekken worden omgevormd wordt in overleg met de bewoners besproken. Het zijn tenslotte dynamische kaarten. De speelruimtekaarten zijn per gebiedsteam opgesteld en worden als werkdocument gebruikt. De status is per speelplek in een paspoort overgenomen in het beheersysteem geovisia.

informeel spelen waar het kan, formeel spelen waar het moet

Amersfoort: Meetmethode bepaling speelwaarde en speelfunctie
figuur2
De ontwikkeling van het kind is in drie pijlers te onderscheiden: de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Bij een inspirerende uitdagende speelplek komen alle drie
 de pijlers aan de orde. Om te kunnen beoordelen of een speelplek kwalitatief goed functioneert is het belangrijk om te weten of al deze pijlers aanwezig zijn op desbetreffende speelplek. Daarom hebben wij een speelwaarde methode ontwikkeld. Hierbij wordt er een relatie gelegd tussen een inspirerende uitdagende speelplek die leuk is en het kind zich spelenderwijs ontwikkelt.

Om de (huidige) speelfunctie en speelwaarde van een speelplek te bepalen dient er gekeken te worden naar:

Speelthema’s:
Aan de hand van de drie pijlers kunnen we vier speelthema’s benoemen. Deze vier speelthema’s zijn bewegen – Motorische ontwikkeling, Samenspel en ontmoeten – Sociaal-emotionele ontwikkeling en Creatief/ fantasie – cognitieve ontwikkeling.

Speelwaarde speelplek:
Bij de beoordeling van de speelwaarde van de speelplek wordt er gekeken naar de totale spelaanbod op de speelplek. Dit is meer dan alleen de aanwezigheid van de toestellen, maar juist ook ruimte voor eigen spel en informeel spelen. Hier kijken we ook of de speelplek prettig is ingericht om langer te verblijven en uitnodigt om te spelen. De aanwezigheid van voldoende uitdagende, afwisselende speelmogelijkheden, beschut ligging en groene aankleding wordt positief beoordeeld. De speelwaarde van een speelplek is tenslotte meer dan alleen een verzameling van speeltoestellen.

Speelomgevingsfactoren:
Bij de beoordeling van de speelomgeving wordt er gekeken naar de omgeving rondom de speelplek en/of er eventuele mogelijkheden zijn om informeel te spelen buiten de speelplek en of er eventueel ruimte is om de plek uit te breiden.

Inrichtingskwaliteit speelplek:
Bij de beoordeling van de inrichtingskwaliteit van de speelplek wordt er gekeken of de toestellen bijelkaar passen en of dat de speelplek esthetisch vormgegeven, logisch en efficiënt is ingericht.

Beheerkwaliteit speelplek:
Bij de beoordeling van de beheerkwaliteit van de speelplek wordt er gekeken hoe goed de speelplek wordt beheert en onderhouden inclusief de speeltoestellen, de ondergrond, verharding, groen, de banken en afvalbakken op de aanwezige speelplek.

Katwijk – Evaluatie groenbeleid: Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst
figuurHet doel van de evaluatie van het Groenbeleidsplan is dat de resultaten van het vastgestelde groenbeleid zichtbaar, monitorbaar en controleerbaar zijn binnen de bestaande planning- en controledocumenten. Er dient gekeken te worden naar de beschikbaar gestelde middelen voor vervangingsonderhoud in relatie met de ambities uit het Groenbeleidsplan. Voor deze evaluatie maken wij gebruiken van de PDCA cyclus (plan-do-check-act zie figuur), waarmee een continue cyclus op gang wordt gebracht ter monitoring en ter verbetering van het resultaat.